Naziv firme:
AC QUATTRO D.O.O.
Sjedište firme:
Put zivota 1
71000 Sarajevo
Pravna forma:
Telefon:
+387 33 721 470
Fax:
+387 33 721 486
E-mail:
Broj registra
Sudski registar:
OIB
PDV-ID:
IBAN:
BIC:
GISA - Zahl: